Προσφορά!

Ανεργία: Μύθοι και πραγματικότητα (συλλογικό)

10,00 5,00

Συγγραφείς: Μ. Χλέτσος, Δ.Α. Κατσορίδας, Χ. Ναξάκης, Η. Ιωακείμογλου, Α. Καρασάββογλου, Τίτλος: Ανεργία: Μύθοι και πραγματικότητα, Σειρά: Δοκίμιο 10,

 

Περιγραφή

Ε­ναλ­λα­κτι­κές προ­σεγ­γί­σεις για την α­νερ­γί­α, κρι­τι­κή της τρέ­χου­σας οι­κο­νο­μι­κής θε­ω­ρί­ας. Η εί­σο­δος στον 21ο αιώ­να συ­νο­δεύ­ε­ται α­πό υ­ψη­λά πο­σο­στά α­νερ­γί­ας, φτώ­χεια και κοι­νω­νι­κό α­πο­κλει­σμό.