Προσφορά!

Γιώρ­γος Με­τα­ξάς, Ο καθημερινός χώρος

9,00

Περιγραφή

Γιώρ­γος Με­τα­ξάς
Ο κα­θη­με­ρι­νός χώ­ρος (β’ έκδοση)
Η χω­ρο­τα­ξι­κή και η οι­κι­στι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, το μο­ντέ­λο α­νά­πτυ­ξης του κό­σμου, η κρι­τι­κή στον μο­ντερ­νι­σμό και ο με­τα­μο­ντερ­νι­σμός, εί­ναι με­ρι­κά α­πό τα θέ­μα­τα αυ­τού του ε­ξέ­χο­ντος και πρω­τό­τυ­που για τα ελ­λη­νι­κά δε­δο­μέ­να βι­βλί­ου.