Προσφορά!

Θανάσης Αθανασόπουλος-Καλόμαλος, Περί Ελλάδος και Ελλήνων

6,00

Τίτλος: Περί Ελλάδος και Ελλήνων

Συγγραφέας: Θανάσης Αθανασόπουλος-Καλόμαλος

Σειρά: Δοκίμιο 15

Σελ.

Περιγραφή

«Καίτοι τα δύο θέματα “Ελλάς-Έλλη­νες” αλ­λε­πι­κα­λύ­πτο­νται, εντού­τοις θα εστιάσω την προ­σο­χή μου στους Έλλη­νες ως ένα ιδιαίτερο είδος αν­θρώ­πων. Και παρόλο που οι άν­θρω­ποι εν γένει είναι ζώα εξαι­ρε­τι­κά και αξιοπερίεργα, οι Έλληνες πρέπει να ομολογηθεί ότι πα­ρου­σιά­ζουν ιδιο­τυ­πίες. Το γιατί παραμένει ερω­τη­μα­τι­κό αν και παίζει ίσως ρόλο η μα­κριά ιστορική διαδρομή, που κου­βα­λούν στην πλά­τη τους»