Προσφορά!

Φε­λίξ Γκουατ­τα­ρί, Η μο­ρια­κή ε­πα­νά­στα­ση

6,00

Περιγραφή

μοριακή επανάσταση - έγχ

Φε­λίξ Γκουατ­τα­ρί
Η μο­ρια­κή ε­πα­νά­στα­ση (β’ έκδοση)
Μια α­πό­πει­ρα να συν­δε­θεί η κοι­νω­νι­κή με την ψυ­χο­λο­γι­κή α­νά­λυ­ση που ε­πι­μέ­νει στη “μο­ρια­κή ε­πα­νά­στα­ση” α­τό­μων και μι­κρο­ϋ­πο­κει­μέ­νων, α­πέ­να­ντι στη λο­γι­κή της “με­γά­λης νύ­χτας της ε­πα­νά­στα­σης”.