Προσφορά!

Marc Bloch, Απολογία για την Ιστορία (γ’ έκδοση)

9,00

Ο Marc Bloch ε­ξετάζει τον τρό­πο πα­ρα­γω­γής και δια­τύ­πω­σης της ι­στο­ρι­κής γνώ­σης. Δεν ε­πι­θυ­μεί να δώ­σει έ­να θε­ω­ρη­τι­κό βι­βλί­ο ι­στο­ρι­κής με­θο­δο­λο­γί­ας. Όπως ε­πι­ση­μαί­νει στο προ­οί­μιο του έρ­γου, το α­ντι­με­τω­πί­ζει ως «μνη­μό­νιο ε­νός τε­χνί­τη», ο ο­ποί­ος α­να­φέ­ρε­ται στο ε­πάγ­γελ­μα που «α­σκού­σε ε­πί χρό­νια, δί­χως να αφιε­ρώ­νει πο­λλή σκέ­ψη σε αυ­τό». Το βιβλίο κυκλοφορεί στην 4η του έκδοση.

Κωδικός προϊόντος: 132 Κατηγορίες: , ,

Περιγραφή

Συγγραφέας: March Bloch | Τίτλος: Απολογιά για την Ιστορία | Μετάφραση: Κώστας Γαγανάκης Σειρά: Δοκίμια 02 |  Σελ. 172